Hoà tan 19,3g hỗn họp a gồm fe và Ba trong dd H2SO4 thu dc dd x và 4,48 lít H2. Cô cạn Dd x thu dc m gam muoi khan. Tính m theo 2 cách

Question

Hoà tan 19,3g hỗn họp a gồm fe và Ba trong dd H2SO4 thu dc dd x và 4,48 lít H2. Cô cạn Dd x thu dc m gam muoi khan. Tính m theo 2 cách

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-05T09:38:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:40:21+00:00

  Đáp án:

   38,5 gam

  Giải thích các bước giải:

  Cách 3:  \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\ (mol)\\\Rightarrow n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,2\ (mol)\\\Rightarrow n_{S\overset{2-}{O_4}}=0,2\ (mol)\\\to m=19,3+0,2\times 96=38,5\ (gam)\)

  0
  2021-10-05T09:40:24+00:00

  Đáp án:

   38,5 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  Ba + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + {H_2}\\
  C1:\\
  n{H_2} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol\\
  n{H_2}S{O_4} = n{H_2} = 0,2\,mol\\
  BTKL:\\
  mhh + m{H_2}S{O_4} = m + m{H_2}\\
  m = 19,3 + 0,2 \times 98 – 0,2 \times 2 = 38,5g\\
  C2:\\
  hh:Fe(a\,mol),Ba(b\,mol)\\
  56a + 137b = 19,3\\
  a + b = 0,2\\
   \Rightarrow a = b = 0,1\\
  m = mFeS{O_4} + mBaS{O_4} = 0,1 \times 152 + 0,1 \times 233 = 38,5g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )