Hòa tan 19,5 g Zn vào 18,25 g HCl a/ chất nào dư, khối lượng là bao nhiêu? b/ tính khối lượng muối và thể tích khì sinh ra

Question

Hòa tan 19,5 g Zn vào 18,25 g HCl
a/ chất nào dư, khối lượng là bao nhiêu?
b/ tính khối lượng muối và thể tích khì sinh ra

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-21T09:25:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:26:45+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 ↑`

  a. `-` $n_{Zn}$ `=` $\dfrac{19,5}{65}$ `= 0,3` `(mol)` 

  `-` $n_{HCl}$ `=` $\dfrac{18,25}{36,5}$ `= 0,5` `(mol)` 

  `-` Xét TLD giữa `Zn` và `HCl`, ta có:

  `-` $\dfrac{0,3}{1}$ `>` $\dfrac{0,5}{2}$ 

  `->` `Zn` dư, `HCl` hết.

  `->` Xét theo `(mol)` của `HCl`.

  `->` $m_{Zn(dư)}$ `= (0,3 – 0,25) × 65 = 3,25` `(g)`

  b. `-` Theo phương trình $n_{ZnCl_2}$ `= 0,25` `(mol)` 

  `->` $m_{ZnCl_2}$ `= 0,25 × 136 = 34` `(g)`

  `-` Theo phương trình $n_{H_2}$ `= 0,25` `(mol)` 

  `->` $V_{H_2(đktc)}$ `= 0,25 × 22,4 = 5,6` `(l)`

  0
  2021-07-21T09:27:01+00:00

  `b)` `m_{ZnCl_2}=136.0.25=34g`

  `V_{H_2}=0,25.22,4=5,6(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )