Hòa tan 20,88g một oxit sắt bằng H2SO4 nóng chảy thu được dd X và 3,245 lít SO2.Cô cạn X thi được m gam muối sunfat.Tìm m và công thức của oxit

Question

Hòa tan 20,88g một oxit sắt bằng H2SO4 nóng chảy thu được dd X và 3,245 lít SO2.Cô cạn X thi được m gam muối sunfat.Tìm m và công thức của oxit

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-20T22:50:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:51:34+00:00

  $n_{SO_2}=\dfrac{3,245}{22,4}=0,145(mol)$

  Quy đổi oxit gồm $Fe$ ($x$ mol), $O$ ($y$ mol)

  $\to 56x+16y=20,88$                    $(1)$

  Bảo toàn e: $3n_{Fe}=2n_O+2n_{SO_2}$

  $\to 3x-2y=0,145.2$                      $(2)$

  $(1)(2)\to x=y=0,29$

  $n_{Fe}: n_O=1:1$. Vậy oxit sắt là $FeO$

  Bảo toàn $Fe$: $n_{Fe_2(SO_4)_3}=\dfrac{x}{2}=0,145(mol)$

  $\to m=0,145.400=58g$

  0
  2021-07-20T22:52:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:  = 0,145 mol

  Quy đổi 20,88 g oxit sắt FexOy thành 20,88 g Fe và O

  Gọi nFe =  x mol; nO = y mol

  Quá trình nhường electron:

  Fe0—-Fe+3+3e

  x                   3x

  Quá trình nhận electron:

  o+0+2e——-o-2

  y         2y

  S+6+2e——S+4

          0,29      0,145

  Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có:

  3x = 2y + 0,29  3x – 2y = 0,29         (1)

  Mặt khác: 56x + 16y = 20,88              (2)                                                 

  Từ (1) và (2)  x = 0,29 và y = 0,29

  Muối sinh ra là muối Fe2(SO4)3. Áp dụng ĐL bảo toàn nguyên tố ta có:

  nFe2(SO4)3=1 phần 2 nfe=0,145mol

  >m Fe2(SO4)3=0,145.400=58(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )