Hòa tan 2g magie oxit vào 50g dung dịch axit clohidric 20% a) Viết PTHH b) Tính C% của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

Question

Hòa tan 2g magie oxit vào 50g dung dịch axit clohidric 20%
a) Viết PTHH
b) Tính C% của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-26T08:40:24+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:41:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/$ Phương trình hóa học :

  $MgO + 2HCl → MgCl_2 + H_2O$

  $b/$

  Ta có :

  $n_{MgO} = \dfrac{2}{40} = 0,05(mol)$

  $n_{HCl} = \dfrac{50.20\%}{36,5} = 0,274(mol)$

  Ta thấy : $2n_{MgO} = 0,05.2 = 0,1 < n_{HCl} = 0,274$ nên $HCl$ dư

  Theo PTHH :

  $n_{MgCl_2} = n_{MgO} = 0,05(mol)$

  $n_{HCl} = 2n_{MgO} = 0,05.2 = 0,1(mol)$
  $⇒ n_{HCl(dư)} = 0,274 – 0,1 = 0,174(mol)$

  $m_{dung\ dịch\ sau\ phản\ ứng} = m_{MgO} + m_{dung\ dịch\ HCl} = 2+50= 52(gam)$

  Vậy :

  $C\%_{HCl(dư)} = \dfrac{0,174.36,5}{52}.100\% = 12,21\%$

  $C\%_{MgCl_2} = \dfrac{0,05.95}{52}.100\% = 9,13\%$

   

  0
  2021-09-26T08:41:55+00:00

  n MgO=$\frac{2}{40}$ =0,05 mol

  m ct HCl=$\frac{50.20}{100}$=10 g

  n HCl=$\frac{10}{36,5}$ ≈0,27 mol

  a.                MgO+2HCl→MgCl2+H2O

  theo pt:          1       2

  theo đề bài:0,05     0,27

  ⇒Ta có :$\frac{0,05}{1}$ <$\frac{0,27}{2}$ 

  ⇒HCl dư, tính theo MgO

  b.dd sau gồm : MgCl2, HCl dư

  mdd sau=m MgO+mHCl=2+50=52 g

  MgO+2HCl→MgCl2+H2O

  0,05→ 0,1       0,05

  m ct MgCl2=0,05 x95=4,75 g

  m ct HCl dư=(0,27-0,1) x36,5=6,205 g

  C% MgCl2=$\frac{4,75}{52}$ x100≈9,13%

  C% HCl dư=$\frac{6,205}{52}$ x100≈11,93%

  ………………………….chúc bạn học tốt…………………………..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )