hoà tan 31,4gam hỗn hợp gồm Al,Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M thu được 15,69lít H2 ở đktc.Tính khối lượng của muối thu được sau khi khô cạn.

Question

hoà tan 31,4gam hỗn hợp gồm Al,Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M thu được 15,69lít H2 ở đktc.Tính khối lượng của muối thu được sau khi khô cạn.
mọi người giải hộ em với.

in progress 0
Daisy 7 ngày 2021-12-04T06:06:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:07:26+00:00

  Ta có: nH2= 15,69/22,4= 1569/2240 (mol)

  ==> nHCl= 2nH2= 2x(1569/2240)= 1569/1120 (mol)

  ==> nCl-=nHCl= 1569/1120

  ===> mCl-= (1569/1120)x35,5= 49,73 (g)

  mmuối= mkim loại + mCl-= 21,4 + 49,73= 71,13 (g) 

   

  0
  2021-12-04T06:07:48+00:00

  $2Al + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2↑$

  $a\hspace{3,5cm}a\hspace{1,3cm}1,5a$

  $Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑$

  $b\hspace{3,5cm}b\hspace{1,2cm}b$

  $m_{Al, Zn}=31,4 (g)$

  $⇒27a+65b=31,4 \quad(1)$

  $n_{H_2}=\frac{15,69}{22,4}≈0,7 (mol)$

  $⇒1,5a+b=0,7 \quad(2)$

  $\text{Từ (1), (2) }⇒\left\{{{27a+65b=31,4}\atop{1,5a+b=0,7}}\right.$

  $⇔\left\{{{a=0,2}\atop{b=0,4}}\right.$

  $⇒m_{\text{muối}}=0,2.133,5+0,4.136=81,1 (g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )