Hòa tan 4,84g hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch A và 10,52 muối khan. a/ tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗ

Question

Hòa tan 4,84g hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch A và 10,52 muối khan.
a/ tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại.
b / Tính Vdd B gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01M cần dùng để trung hòa dung dịch A

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-27T11:59:31+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:00:54+00:00

  Đáp án:

  \({\text{\% }}{{\text{m}}_{Fe}} = 46,2\% ;\% {m_{Zn}} = 53,8\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  \(Zn + 2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{l_2} + {H_2}\)

  Gọi số mol Fe và Zn lần lượt là x, y.

  \( \to 56x + 65y = 4,84{\text{ gam}}\)

  \({n_{FeC{l_2}}} = {n_{Fe}} = x{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{ZnC{l_2}}} = {n_{Zn}} = y{\text{ mol}} \to {\text{127x + 136y = 10}}{\text{,52 gam}}\)

  Giải được: x=y=0,04 mol.

  \( \to {m_{Fe}} = 0,04.56 = 2,24{\text{ gam}} \to {\text{\% }}{{\text{m}}_{Fe}} = \frac{{2,24}}{{4,84}} = 46,2\%  \to \% {m_{Zn}} = 53,8\% \)

  Ta có: 

  \({n_{HCl}} = 0,5.0,4 = 0,2{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{HCl{\text{ dư}}}} = 0,2 – 0,04.2 – 0,04.2 = 0,04{\text{ mol}}\)

  Vì nống độ mol của NaOH gấp 2 lần \(Ba{(OH)_2}\)

  \(4HCl + 2NaOH + Ba{(OH)_2}\xrightarrow{{}}2NaCl + BaC{l_2} + 4{H_2}O\)

  \( \to {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \frac{1}{4}{n_{HCl}} = 0,01mol \to {V_A} = \frac{{0,01}}{{0,01}} = 1{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )