hòa tan 4g CuO vào dung dịch m g HCl 7,3% vừa ddủ, thu được dung dịch a giá trị của m ?

Question

hòa tan 4g CuO vào dung dịch m g HCl 7,3% vừa ddủ, thu được dung dịch a giá trị của m ?

in progress 0
Quinn 3 giờ 2021-09-14T13:14:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:15:55+00:00

  `n_(CuO)=\frac{4}{80}=0,05(mol)`

  `CuO+2HCl->CuCl_2+H_2O`

  `0,05`         `0,1`

  `m_(HCl)=0,1.36,5=3,65(g)`

  `m_(dd  HCl)=\frac{3,65}{7,3%}=50(g)`

   

  0
  2021-09-14T13:16:01+00:00

  `n_(CuO)` = `4/80` = 0.05 mol

  PTHH: CuO + 2HCl → $CuCl_2$ + $H_2O$

  (mol)   0.05       0.1

  `m_(HCl)` = 0.1 · 36.5 = 3.65 g

  `m_(dd HCl)` = `3.65/(7.3%)` = 50 g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )