hoà tan 6,5g kẽm cần vừa đủ Vmld^2 HCL 2M a,Viết PTHH b,Tính V c,Tính thể tích khi thu được d,tính khố lượng mới tạo thành

Question

hoà tan 6,5g kẽm cần vừa đủ Vmld^2 HCL 2M
a,Viết PTHH
b,Tính V
c,Tính thể tích khi thu được
d,tính khố lượng mới tạo thành

in progress 0
Serenity 33 phút 2021-10-09T23:20:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:22:52+00:00

  $n_{Zn}=6,5/65=0,1mol$

  $a/Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2↑$

  $\text{b/Theo pt :}$

  $n_{HCl}=2.n_{Zn}=2.0,1=0,2mol$

  $⇒V=\dfrac{2}{2}=1l$

  $\text{c/Theo pt :}$

  $n_{H_2}=n_{Zn}=0,1mol$

  $⇒V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l$

  $\text{d/Theo pt :}$

  $n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,1mol$

  $⇒m_{ZnCl_2}=0,1.136=13,6g$

   

  0
  2021-10-09T23:22:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.Zn +2HCl→ZnCl2 +H2

   0,1→   0,2       0,1       0,1

  b.V HCL=0,2/2=0,1 l

  c. VH2 (đktc)=0,1 x22,4=2,24 l

  d. m muối=0,1 x 136=13,6 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )