Hòa tan 6,5g Zn vào 200g dung dịch HCl vừa đủ thu được muối kẽm clorua và V(lit) khí hiđro (đktc). a. Tính V. b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch

Question

Hòa tan 6,5g Zn vào 200g dung dịch HCl vừa đủ thu được muối kẽm clorua và V(lit) khí hiđro (đktc).
a. Tính V.
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl cần dùng.

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-07-12T10:31:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:32:48+00:00

  n Zn= 6,5/65=0,1 mol

  Zn +2HCl–> ZnCl2+ H2

  0,1–0,2————-> 0,1 (mol)

  a, theo phương trình hóa học=> nZn=nH2 =0,1 mol

  => VH2= 0,1.22,4=2,24 lít

  b, theo phương trình thì nHCl=2nZn=0,2 mol

  mHCl= 0,2.36,5 = 7,3 gam

  ta lại có m dd =200g

  => C%=$\frac{mHCl}{mdd}$ .100= $\frac{7,3}{200}$ .100= 3,65%

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

  0
  2021-07-12T10:33:27+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  V = 2,24\\
  b)\\
  {C_\% }HCl = 3,65\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{Zn}} = \dfrac{{6,5}}{{65}} = 0,1\,mol\\
  {n_{{H_2}}} = {n_{Zn}} = 0,1\,mol\\
  V = {V_{{H_2}}} = 0,1 \times 22,4 = 2,24l\\
  b)\\
  {n_{HCl}} = 2{n_{Zn}} = 0,2\,mol\\
  {C_\% }HCl = \dfrac{{0,2 \times 36,5}}{{200}} \times 100\%  = 3,65\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )