Hòa tan 8g CuSO4 trong 100ml nước.Tính nồng độ ℅và nồng độ mol của dung dịch thu được

Question

Hòa tan 8g CuSO4 trong 100ml nước.Tính nồng độ ℅và nồng độ mol của
dung dịch thu được

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-06T23:19:55+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T23:21:02+00:00

  khối lượng dung dịch là

  mdd=mct+mdm=8+100=108(g)

  nồng độ phần trăm của dung dịch là

  `C%= (mct)  /mdd ×100%`

  `C%=8/108 × 100 = 7,4%`

  theo đầu bài ta có khối lượng riêng của dung dịch là

  Ddd=DCuSO4+DH2O=1,26+1=2,26 g/ml

  Ta có : V dd = 108/2, 26 =47,8ml

              `ncuso4 = 8/106 = 0,05(mol)`

           => Cm =0. 05/0. 478 =1,06M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )