hòa tan 9,2 g hỗn hợp Mgvà MgO cần vừa đủ m gam dung dịch HCl 14.6% sau phản ứng thu đc 1,12 lít khí (đktc) a, tính phần trăm khối lượng m chất b, t

Question

hòa tan 9,2 g hỗn hợp Mgvà MgO cần vừa đủ m gam dung dịch HCl 14.6% sau phản ứng thu đc 1,12 lít khí (đktc)
a, tính phần trăm khối lượng m chất
b, tính giá trị của m

in progress 0
Remi 5 ngày 2021-09-01T03:35:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:36:22+00:00

  Đáp án:

  \(\% {m_{Mg}} = 13\% ;\% {m_{MgO}} = 87\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)

  \(MgO + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{Mg}} = {n_{{H_2}}} = \frac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{Mg}} = 0,05.24 = 1,2{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{MgO}} = 9,2 – 1,2 = 8{\text{ gam}} \to {{\text{n}}_{MgO}} = \frac{8}{{24 + 16}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \( \to \% {m_{Mg}} = \frac{{1,2}}{{9,2}} = 13\%  \to \% {m_{MgO}} = 87\% \)

  Ta có:

  \({n_{HCl}} = 0,05.2 + 0,2.2 = 0,5\)

  \( \to {m_{HCl}} = 0,5.36,5 = 18,25{\text{ gam}}\)

  \( \to m = {m_{dd{\text{HCl}}}} = \frac{{18,25}}{{14,6\% }} = 125{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )