Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dụng dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở được a) Viết PTTH b) Tính khối lượng Mg và MgO tron

Question

Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dụng dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở được
a) Viết PTTH
b) Tính khối lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.
( Cho Mg=24; Cl=35,5; H=1; O=16 )

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-08-31T17:38:41+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:39:55+00:00

  Đáp án:

     1,2g 

     8g

  Giải thích các bước giải:

  a)   Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ 

        MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

  b)   nH2=1,12/22,4=0,05mol

      ⇒ nMg=nH2=0,05mol

      ⇒ mMg=0,05.24=1,2g

      ⇒ mMgO=9,2-1.2=8g

  0
  2021-08-31T17:40:22+00:00

  `n_{H_{2}}=V/(22,4)=(1,12)/(22,4)=0,05(mol)`

  `PTHH:Mg+2HCl->MgCl_{2}+H_{2}↑`

  `(mol)0,05–0,1–0,05–0,05`

  `m_{Mg}=n.M=0,05.24=1,2(g)`

  `=>m_{MgO}=9,2-1,2=8(g)`

  `PTHH:MgO+2HC;->MgCl_{2}+H_{2}O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )