Hòa tan 9,6g Na2O , BaO vào H2O thu được dd A. Trung hòa dd A cần dùng 120ml H2SO4 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được ?

Question

Hòa tan 9,6g Na2O , BaO vào H2O thu được dd A. Trung hòa dd A cần dùng 120ml H2SO4 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được ?

in progress 0
Cora 19 phút 2021-09-07T11:45:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:46:30+00:00

  120ml=0,12l

  $Na_{2}O+H_2O \xrightarrow{} 2NaOH $

   a: a: 2a (mol)

  $BaO+H_2O \xrightarrow{} Ba(OH)_2$

  b : b : b (mol)

  $2NaOH + H_{2}SO_{4} \xrightarrow{} Na_{2}SO_{4} + 2H_2O$

  2a : a : a : 2a (mol) 

  $Ba(OH)_2 + H_{2}SO_{4} \xrightarrow{} BaSO_4↓ + 2H_2O$

   b : b : b : 2b (mol)
  $n_{H_{2}SO_{4}}=0,12.1=0,12(mol)$

  $n_{H_{2}SO_{4}}=a+2b=0,12(mol) (1)$

  $m_{hh}=46.a+153.b=9,6(g)(2)$

  Từ (1),(2) => $\left \{ {{a=\dfrac{219}{2275}} \atop {b=\dfrac{54}{2275}}} \right.$ ( a, b hơi nhỏ :)) )

  $n_{BaSO_{4}}=b=\dfrac{54}{2275} (mol)$

  $m_{BaSO_{4}}=\dfrac{54}{2275}.233≈5,53(g)$

  Chúc em học tốt!

  0
  2021-09-07T11:46:32+00:00

  Đáp án:

  \({m_{BaS{O_4}}} = 5,53{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(Na_2O;BaO\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 62x + 153y = 9,6{\text{ gam}}\)

  Cho hỗn hợp trên vào nước:

  \(N{a_2}O + {H_2}O\xrightarrow{{}}2NaOH\)

  \(BaO + {H_2}O\xrightarrow{{}}Ba{(OH)_2}\)

  \( \to {n_{NaOH}} = 2{n_{N{a_2}O}} = 2x{\text{ mol}}\)

  \({n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {n_{BaO}} = y{\text{ mol}}\)

  Trung hòa dung dịch A:

  \(2NaOH + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  \(Ba{(OH)_2} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + 2{H_2}O\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = \frac{1}{2}{n_{NaOH}} + {n_{Ba{{(OH)}_2}}}\)

  \( \to \frac{1}{2}.2x + y = 0,12.1 = 0,12{\text{ mol}}\)

  Giải được: 

  \(x = \frac{{219}}{{2275}};y = \frac{{54}}{{2275}}\)

  \({n_{BaS{O_4}}} = y \to {m_{BaS{O_4}}} = 233y = 5,53{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )