Hoà tan heets 8.1g ZnO trong dd H2SO4 9.8% vùa đủ a, nêu hiện tuongj và tính mH2SO4 cần dùng b, tính C% của dd sau phản úng

Question

Hoà tan heets 8.1g ZnO trong dd H2SO4 9.8% vùa đủ
a, nêu hiện tuongj và tính mH2SO4 cần dùng
b, tính C% của dd sau phản úng

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-20T20:02:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:03:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Hiện tượng: `ZnO` tan dần

  `ZnO+H_2SO_4→ZnSO_4+H_2O`

  `n_{ZnO}=\frac[8,1}{81}=0,1\ mol`

  `n_{ZnO}=n_{H_2SO_4}=0,1\ mol`

  `m_{H_2SO_4}=0,1.98=9,8\ gam`

  `m_{dd\ H_2SO_4}=\frac{9,8}{9,8%}=100\ gam`

  b) `m_{dd}=m_{ZnO}+m_{dd\ H_2SO_4}`

  `m_{dd}=8,1+100=108,1\ gam`

  `C%_{ZnSO_4}=\frac{0,1.161}{108,1}.100% \approx 14,89%`

  0
  2021-09-20T20:03:48+00:00

  Đáp án:

  ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

   0,1        0,1           0,1          0,1

  $nZnO = 8,1/81 = 0,1 (mol)$

  $a/$

  Hiện tượng: ZnO tan, tác dụng với H2SO4 tạo thành dd không màu ZnSO4 và H2O

  $mH2SO4 = 0,1.98 = 9,8 (g)$

  $mdd_{H2SO4} = $$\frac{9,8}{9,8}$$.100 = 100 (g)$ 

  $b/$

  $mdd = mZnO + mdd H2SO4 = 8,1 + 100 = 108,1 (g)$

  $C\%_{ZnSO4}=$$\frac{mct}{mdd}$$.100 = $$\frac{0,1.161}{108,1}$$.100 ≈ 14,89$%  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )