hòa tan hết 1.3 g kẽm vào 20ml dung dịch axit sunfuric loãng a) Viết pthh b) Tính thể tích khí thoát ra (đktc) c) Tính nồng độ của dung dịch H2SO4 c

Question

hòa tan hết 1.3 g kẽm vào 20ml dung dịch axit sunfuric loãng
a) Viết pthh
b) Tính thể tích khí thoát ra (đktc)
c) Tính nồng độ của dung dịch H2SO4 cần dùng

in progress 0
Valerie 3 ngày 2021-09-09T14:23:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:24:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nZn = 1.3 / 65 = 0.02 (mol)

  Zn  +  H2SO4     ——> ZnSO4 + H2

   0.02       0.02                      0.02      0.02

  b)$V_{H2}$ = 0.02 * 22.4 = 0.448 (l)

  c) Cm H2SO4 = $\frac{0.02}{0.02 }$ = 1M 

  0
  2021-09-09T14:25:02+00:00

  a.

  $n_{Zn}=\frac{1,3}{65}=0,02(mol)$

  $Zn+H_2SO_4→ZnSO_4+H_2↑$

   0,02→  0,02                                0,02          (mol)

  b.

  $V_{H_2}(đktc)=0,02.22,4=0,448(l)$

  c.

  $V_{dd…H_2SO_4}=0,2(ml)=0,02 (l)$

  ⇒$CM_{H_2SO_4}=\frac{0,02}{0,02}=1 (M)$ 

  ——————-Pikachu2009+Học Để Làm Gì——————-

    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )