Hòa tan hết 10,08 gam hỗn hợp ít gồm Cu và CuO trong m gam dung dịch H2SO4 98% thu được 2,688l SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y a, tìm khối

Question

Hòa tan hết 10,08 gam hỗn hợp ít gồm Cu và CuO trong m gam dung dịch H2SO4 98% thu được 2,688l SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch Y
a, tìm khối lượng mỗi chất trong X
b,Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Y thu 58,25 gam kết tủa. tính m gam dung dịch H2SO4 ban đầu
c, Dẫn toàn bộ khí SO2 ở trên và một bình kín chứa 0,08 mol O2 đun nóng trong điều kiện nhiệt độ và xúc tác thích hợp sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 33,68 tính hiệu suất phản ứng tạo ra SO3

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-07-20T14:12:28+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:13:45+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {n_{S{O_2}}} = \dfrac{{2,688}}{{22,4}} = 0,12mol\\
  Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O\\
  {n_{Cu}} = {n_{S{O_2}}} = 0,12mol\\
  {m_{Cu}} = 0,12 \times 64 = 7,68g\\
  {m_{CuO}} = 10,08 – 7,68 = 2,4g\\
  b)\\
  BaC{l_2} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} + 2HCl\\
  BaC{l_2} + CuS{O_4} \to BaS{O_4} + CuC{l_2}\\
  {n_{BaS{O_4}}} = \dfrac{{58,25}}{{233}} = 0,25mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}d}} = 0,25 – 0,12 – 0,03 = 0,1mol\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,25mol\\
  {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,25 \times 98 = 24,5g\\
  {m_{{\rm{dd}}{{\rm{H}}_2}S{O_4}}} = \dfrac{{24,5 \times 100}}{{98}} = 25g\\
  c)\\
  2S{O_2} + {O_2} \to 2S{O_3}\\
  \dfrac{{0,12}}{2} < \dfrac{{0,08}}{1} \Rightarrow {O_2}\text{ dư}\\
  {n_{{O_2}d}} = 0,08 – \frac{{0,12}}{2} = 0,02mol\\
  {M_{hh}} = 33,68 \times 2 = 67,36dvC\\
   \Rightarrow \dfrac{{80{n_{S{O_3}td}} + 0,02 \times 32}}{{{n_{S{O_3}td}} + 0,02}} = 67,36\\
   \Rightarrow {n_{S{O_3}td}} = 0,06mol\\
  {n_{S{O_3}}} = {n_{S{O_2}}} = 0,12mol\\
  H = \dfrac{{0,06}}{{0,12}} \times 100\%  = 50\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )