Hoà tan hết 4,8g hh A gồm MgO,Fe2O3,CuO cần dùng vừa đủ 1 lượng dd chứa 5,84g HCl . Mặt khác,dẫn khí H2 dư qua 0,09mol A nung nóng thì sau PƯ thu được

Question

Hoà tan hết 4,8g hh A gồm MgO,Fe2O3,CuO cần dùng vừa đủ 1 lượng dd chứa 5,84g HCl . Mặt khác,dẫn khí H2 dư qua 0,09mol A nung nóng thì sau PƯ thu được 1,62g H2O. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

in progress 0
Isabelle 2 ngày 2021-12-07T19:25:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:26:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{MgO} = a(mol) ; n_{Fe_2O_3} = b(mol) ; n_{CuO} = c(mol)$

  $⇒ 40a + 160b + 80c = 4,8(1)$

  $MgO + 2HCl → MgCl_2 + H_2O$

  $Fe_2O_3 + 6HCl → 2FeCl_3 + 3H_2O$

  $CuO + 2HCl → CuCl_2 + H_2O$

  Theo phương trình , ta có :

  $n_{HCl} = 2n_{MgO} + 6n_{Fe_2O_3} + 2n_{CuO}$

  $⇒ 2a + 6b + 2c = \frac{5,84}{36,5} = 0,16(2)$

  Mặt khác :

  $n_{H_2O} = \frac{1,62}{18} = 0,09(mol)$

  $Fe_2O_3 + 3H_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3H_2O$

  $CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O$
  $⇒ n_{H_2O} = 3n_{Fe_2O_3} + n_{CuO}$

  $⇒ \frac{3b+c}{a+b+c} = \frac{0,09}{0,09} = 1(3)$

  Từ (1) (2) và (3) suy ra $a =0,02 ; b = 0,01 ; c = 0,03$

  $⇒ m_{MgO} = 0,02.40 = 0,8(gam)$

  $⇒ m_{Fe_2O_3} = 0,01.160 = 1,6(gam)$
  $⇒ m_{CuO} = 0,03.80 = 2,4(gam)$

  0
  2021-12-07T19:27:09+00:00

  MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  x            2x

  Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

   y             6y

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

  z           2z

  A–H2 dư—-> MgO          + H2O

                           Fe

                           Cu

  Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O

  ky

  CuO + H2 -> Cu + H2O

  kz

  nH2O=1,62/18=0,09mol

  Gọi nMgO=x, nFe2O3=y, nCuO=z (trong 4,8g hh A)

        nMgO=Kx, nFe2O3=Ky, nCuO=Kz (trong 0,09mol A)

  => kx+ky+kz =4,8

        3ky + kz= 0,09

  => 2ky = kx => 2y=x

                            40x + 160y +80z=4,8

                             nHCl=2x+6y+2z=5,84/36,5=0,16

  => x=0,02            => mMgO= 0,8g

        y=0,01                  mFe2O3=1,6g

        z=0,03                  mCuO=2,4g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )