Hoà tan hết 4,8g hh A gồm MgO,Fe2O3,CuO cần dùng vừa đủ 1 lượng dd chứa 5,84g HCl . Mặt khác,dẫn khí H2 dư qua 0,09mol A nung nóng thì sau PƯ thu được

Question

Hoà tan hết 4,8g hh A gồm MgO,Fe2O3,CuO cần dùng vừa đủ 1 lượng dd chứa 5,84g HCl . Mặt khác,dẫn khí H2 dư qua 0,09mol A nung nóng thì sau PƯ thu được 1,62g H2O. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.

in progress 0
Harper 3 ngày 2021-12-07T19:29:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:30:44+00:00

  Gọi $MgO,Fe_2O_3,CuO$ lần lượt là $x,y,z$, ta có:

  $MgO+2HCl \to H_2O+MgCl_2\\\hspace{0,3cm}x\,\,\,\,\quad\,\,\,\,\,\,\,\,2x$

  $Fe_2O_3+6HCl \to 2FeCl_3+3H_2O\\\hspace{0,3cm}y\,\,\,\,\quad\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;2y$

  $CuO+2HCl \to CuCl_2+H_2O\\\hspace{0,3cm}z\,\,\,\,\quad\,\,\,\,\,\,\,\,2z$

  $⇒\begin{cases}40x+160y+80z=4,8\\ 2x+6y+2z=0,16\end{cases}$

  Gọi $MgO,Fe_2O_3,CuO$ trong hỗn hợp $A$ lần lượt là $kx,ky,kz$, ta có:

  $⇒ \begin{cases}kx+ky+kz=0,09\\ 3ky+kz=0,09\end{cases}$

  $⇒ \begin{cases}40x+160y+80z=4,8\\n_{HCl}=2x+6y+2z=0,16\end{cases}$

  $⇒ \begin{cases}x=0,02\\x=0,01\\ z=0,03\end{cases}$

  $⇒\begin{cases} m_{MgO}=40\times 0,02=0,8\ \text{(g)}\\ m_{Fe_2O_3}=160\times 0,01=1,6\ \text{(g)}\\ m_{CuO}=80\times 0,03=2,4\ \text{(g)}\end{cases}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )