hòa tan hết 4g X gồm MgCO3;CaCO3;BaCO3; và R2CO3 bằng dung dịch HCl được V lít khí đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 5,1 g muối khan. Giá trị c

Question

hòa tan hết 4g X gồm MgCO3;CaCO3;BaCO3; và R2CO3 bằng dung dịch HCl được V lít khí đktc. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 5,1 g muối khan. Giá trị của V là
em cảm ơn ạ moah moah

in progress 0
Caroline 19 phút 2021-09-20T09:16:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:18:03+00:00

  Coi X gồm các kim loại (x gam), $=CO_3$ (y mol). Coi muối gồm kim loại và $-Cl$.

  $\Rightarrow x+60y=4$           (1)

  $CO_3+2H\to CO_2+H_2O$

  $\Rightarrow n_H=2y(mol)$

  Bảo toàn nguyên tố: $n_{Cl}=n_{HCl}=n_H=2y$

  $\Rightarrow x+35,5.2y=5,1$  (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=-2; y=0,1$ 

  Nếu chấp nhận số gam âm, $V_{CO_2}=0,1.22,4=2,24l$

  0
  2021-09-20T09:18:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{HCl} = a(mol)$
  $MgCO_3 + 2HCl \to MgCl_2 + CO_2 + H_2O$
  $CaCO_3 + 2HCl \to CaCl_2 + CO_2 + H_2O$
  $BaCO_3 +2 HCl \to BaCl_2 + CO_2 + H_2O$
  $R_2CO_3 + 2HCl \to 2RCl + CO_2 + H_2O$

  Theo PTHH :

  $n_{CO_2} = n_{H_2O} = 0,5n_{HCl} = 0,5a(mol)$

  Bảo toàn khối lượng :

  $m_X + m_{HCl} = m_{muối} + m_{CO_2} + m_{H_2O}$
  $⇔ 4 + 36,5a = 5,1 + 0,5a.44 +0,5a.18$

  $⇔ a = 0,2$

  $\to V = 0,2.0,5.22,4 = 2,24(lít)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )