Hòa tan hết 8,30 gam hỗn hợp X gồm Fe và Al vào V (ml) dịch HCl 1M (dùng dư), thu được 5,60 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. a. Tính % khối lượng của

Question

Hòa tan hết 8,30 gam hỗn hợp X gồm Fe và Al vào V (ml) dịch HCl 1M (dùng dư), thu được 5,60 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.
a. Tính % khối lượng của Fe và Mg trong hỗn hợp X.
b. Để trung hóa axit HCl dư, cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 1,5M. Tính giá trị của V(ml).

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-11-20T23:11:35+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:13:26+00:00

  a)

  m X = 8,3 (g)

  n H2 = 5,6 / 22,4 = 0,25 (mol)

  Fe + 2 HCl –> FeCl2 + H2

    a—–2a————–>  a

  2 Al + 6 HCl –> 2 AlCl3 + 3 H2

    2b —-6b——————-> 3b

  Theo PTHH, ta có Hệ pt:

           a . 56 + 2b . 27 = 8,3 

           a + 3b = 0,25

  <=> a = 0,1

          b = 0,05

  => n Fe = a = 0,1 (mol)

        n Al = 2b = 0,1 (mol)

  => m Fe = 0,1 . 56 = 5,6 (g)

        m Al = 0,1 . 27 = 2,7 (g)

  => %m Fe = (5,6 . 100)/8,3 % = 67,47%

        %m Al = 100% – 67,47% = 32,53%

  b)

  *  Theo PTHH ý a, ta có :

      n HCl cần = 2a + 6b = 0,5 (mol)

  * Để trung hóa axit HCl dư, cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 1,5M:

    V KOH = 100 (ml) = 0,1 (l)

    Cm KOH = 1,5 M

  => n KOH = Cm KOH . V KOH = 1,5 . 0,1 = 0,15 (mol)    

  PTHH:

            HCl + KOH –> KCl + H2O

  => n HCl dư = n KOH = 0,15 (mol)

  * Vậy dd HCl có:

      n HCl = n HCl cần + n HCl dư = 0,5 + 0,15 = 0,65 (mol)

      Cm HCl = 1 M

  => V HCl = n HCl / Cm HCl = 0,65 / 1 = 0,65 (l) = 650 (ml)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )