hòa tan hết m gam hôn hợp (X) gồm 0,04 mol Fe và 2 hợp chất oxit của nó vao dung dịch HCl dư, thu được H2 và dung dịch chưa 51,55 gam hỗn hợp muối. Mặ

Question

hòa tan hết m gam hôn hợp (X) gồm 0,04 mol Fe và 2 hợp chất oxit của nó vao dung dịch HCl dư, thu được H2 và dung dịch chưa 51,55 gam hỗn hợp muối. Mặt khác nếu nung nong m gam hôn hợp (X) ngoài không khí đến khối lượng không đổi thi thu được (M+1,84) gam một chất rắn duy nhất. tính khối lượng của m và thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong (X)

in progress 0
Everleigh 4 tuần 2021-08-12T02:10:47+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:11:51+00:00

  Coi $Fe_3O_4=FeO.Fe_2O_3$

  $\Rightarrow$ X chứa $Fe$ (0,04 mol), $FeO$ (x mol), $Fe_2O_3$ (y mol)

  Bảo toàn nguyên tố:

  $n_{FeCl_2}=n_{Fe}+n_{FeO}=x+0,04(mol)$

  $n_{Fe_2O_3}=2n_{FeCl_3}=2y (mol)$

  $\Rightarrow 127(x+0,04)+162,5.2y=51,55$

  $\Leftrightarrow 127x+325y=46,47$  $(1)$

  Nung X đến khi khối lượng không đổi.

  $\Rightarrow$ chất rắn thu được là $Fe_2O_3$, sắt lên mức oxi hoá cao nhất $+3$, không thể tăng thêm.

  $n_{O_2}=\dfrac{1,84}{32}=0,0575(mol)$

  $\mathop{Fe}\limits^0\to \mathop{Fe}\limits^{+3}+3e$

  $\mathop{Fe}\limits^{+2}\to \mathop{Fe}\limits^{+3}+1e$

  $\mathop{O_2}\limits^{0}+4e\to 2\mathop{O}\limits^{-2}$

  Bảo toàn e: $0,04.3+x=0,0575.4$  $(2)$

  $(1)(2)\Rightarrow x=0,11; y=0,1$

  $\to m=0,04.56+0,11.72+0,1.160=26,16g$

  $\%m_{Fe}=\dfrac{56.0,04.100}{26,16}=8,56\%$

  $\%m_{FeO}=\dfrac{0,11.72.100}{26,16}=30,28\%$

  $\%m_{Fe_2O_3}=61,16\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )