Hòa tan hết một lượng kim loại M hóa trị II bằng dung dịch HCl 14,6% vừa đủ, thu được một dung dịch muối có nồng độ 18,19%. Tìm M

Question

Hòa tan hết một lượng kim loại M hóa trị II bằng dung dịch HCl 14,6% vừa đủ, thu được
một dung dịch muối có nồng độ 18,19%. Tìm M

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-11-12T14:05:27+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:06:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Giả  sử m dd ban đầu =100g

  \(\begin{array}{l}
  M + 2HCl \to MC{l_2} + {H_2}\\
  nHCl = \dfrac{{100 \times 14,6\% }}{{36,5}} = 0,4\,mol\\
   =  > n{H_2} = nM = nMC{l_2} = 0,2\,mol\\
  m{\rm{dd}}spu = 100 + 0,2M – 0,2 \times 2 = 0,2M + 99,6\\
  \dfrac{{0,2(M + 71)}}{{0,2M + 99,6}} \times 100\%  = 18,19\% \\
   =  > M = 24g/mol\\
   =  > M:Magie(Mg)
  \end{array}\)

  0
  2021-11-12T14:07:11+00:00

  Đáp án:

   $Mg$

  Giải thích các bước giải:

   Giả sử khối lượng dung dịch $HCl$ ban đầu là $100 gam$

  ${m_{HCl}} = 100.14,6\%  = 14,6\,\,gam$

  $ \to {n_{HCl}} = \dfrac{{14,6}}{{36,5}} = 0,4\,\,mol$

  Phương trình hóa học:

  $\begin{gathered} M + 2HCl \to MC{l_2} + {H_2} \hfill \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,2 \leftarrow 0,4 \to 0,2 \to \,\,\,\,0,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \hfill \\ \end{gathered} $

  Khối lượng của dung dịch sau phản ứng:

  ${m_{{\text{dd}}}} = {m_M} + {m_{{\text{dd}}\,\,HCl}} – {m_{{H_2}}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 0,2M + 100 – 0,2.2 = 0,2M + 99,6\,\,gam$

  Khối lượng của muối có trong dung dịch: 

  ${m_{MC{l_2}}} = 0,2(M + 71) = 0,2M + 14,2\,\,gam$

  $\begin{gathered} C\% = \frac{{0,2M + 14,2}}{{0,2M + 99,6}} \cdot 100\% = 18,19\% \hfill \\ \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,M = 24\,\,(Mg) \hfill \\ \end{gathered} $

  Vậy $M$ là $Mg$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )