Hòa tan hết V lít khí SO3(dktc) vào 278 g dung dịch h2so4 10% thu được dung dịch có nồng độ 19%. Tính V

Question

Hòa tan hết V lít khí SO3(dktc) vào 278 g dung dịch h2so4 10% thu được dung dịch có nồng độ 19%. Tính V

in progress 0
Alexandra 3 tháng 2021-09-27T09:54:12+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:55:53+00:00

  Ban đầu: 

  $m_{H_2SO_4}=278.10\%=27,8g$

  Gọi x là mol $SO_3$ thêm.

  $SO_3+H_2O\to H_2SO_4$

  $\Rightarrow n_{H_2SO_4}=x$

  Sau phản ứng:

  $m_{H_2SO_4}=27,8+98x$

  $m_{dd}=278+80x$ 

  $C\%=19\%$ 

  $\Rightarrow \dfrac{27,8+98x}{278+80x}=0,19$

  $\Leftrightarrow 27,8+98x=0,19(278+80x)$

  $\Leftrightarrow x=0,3$

  $V=22,4x=6,72l$

  0
  2021-09-27T09:56:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{SO_3} = a(mol)$

  $SO_3 + H_2O → H_2SO_4$
  có : $n_{H_2SO_4} = n_{SO_3} = a(mol)$
  Sau khi hòa tan ,

  $m_{H_2SO_4} = 98a + 278.10\% = 98a + 27,8(gam)$
  $m_{dd} = m_{SO_3} + m_{\text{dd H2SO4}} = 80a + 278(gam)$
  $⇒ C\%_{H_2SO_4} = \dfrac{98a+27,8}{80a+278}.100\% = 19\%$
  $⇒ a = 0,302(mol)$
  $⇒ V_{SO_3} = 0,302.22,4 = 6,7648(lít)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )