hòa tan hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X chứa fe mg fe3o4và fe(no3)3 trong dung dịch chứa 0,08 mol hno3 và 0,71 mol h2so4 thu được dung dịch Y chỉ chứa hỗn

Question

hòa tan hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X chứa fe mg fe3o4và fe(no3)3 trong dung dịch chứa 0,08 mol hno3 và 0,71 mol h2so4 thu được dung dịch Y chỉ chứa hỗn hợp muối trung hoàcó khối lượng lớn hơn khối lượng X là 62,6g và 1,136 lít khối lượng Z(dktc) gồm 2 đơn chất khí với tổng khối lượng là 1,58g cho ba(oh)2 dư và y thu được 211,77g kết tủa.%khối lượng của fe trong X là bao nhiêu????

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-10T03:19:48+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:21:16+00:00

  Đáp án:

   Đề bài là 3,136l khí thì đúng em nhé!

  $⇒\%m_{Fe}=26,85\%$

  Giải thích các bước giải:

   Do khí thu được gồm 2 khí đơn chức, mặt khác:

  $M_{khí}=\dfrac{1,58}{3,136:22,4}≈11$ 

  ⇒ 1 khí là $H_2$

  Vậy khí còn lại là $N_2$

  Theo đề bài, ta có: 

  $\begin{cases}n_{H_2}+n_{N_2}=\dfrac{3,136}{22,4}=0,14\ mol\\2n_{H_2}+28n_{N_2}=1,58\end{cases} ⇒ n_{N_2}=0,05\ mol; n_{H_2}=0,09\ mol$

  +/ Mặt khác, bảo toàn khối lượng, ta được: 

  $m_X+m_{H_2SO_4}+m_{HNO_3}=m_{muối}+m_{khí}+m_{H_2O}\\⇒m_{H_2O}=10,44g⇒n_{H_2O}=0,58\ mol$

  Dung dịch Y có thể có chứa muối amoni

  +/ Bảo toàn H, ta có:

  $2.n_{H_2SO_4}+n_{HNO_3}=2.n_{H_2}+4.n_{NH^+_4}+2.n_{H_2O}⇒n_{NH^+_4}=0,04\ mol$

  +/ Bảo toàn N, ta có: 

  $2.n_{Fe(NO_3)_2}+n_{HNO_3}=n_{NH^+_4}+2.n_{N_2}⇒n_{Fe(NO_3)_2}=0,02\ mol$

  +/ $n_{H^+}=12.n_{N_2}+10.n_{NH^+_4}+2.n_{H_2}+2.n_{O^{-2}}\\⇒n_{O^{-2}}=0,16 ⇒n_{Fe_3O_4}=0,04\ mol$

  +/ Dung dịch Y chứa muối $Fe^{2+}; Fe^{3+}; Mg^{2+}; NH^+_4; SO^{2-}_4$ 

  gọi $n_{Fe^{2+}}=a; n_{Fe^{3+}}=b; n_{Mg^{2+}}=c$

  +/ Bảo toàn điện tích trong Y, ta có: 

  $2a+3b+2c=2.0,71-0,04=1,38(1)$

  +/ Y tác dụng với $Ba(OH)_2$ thu được 211,77g kết tủa

  $⇒m_{Fe(OH)_2}+m_{Fe(OH)_3}+m_{Mg(OH)_2}+m_{BaSO_4}=211,77\\90a+107b+58c=46,34(2)$

  +/ Bảo toàn Fe, ta có: 

  $a+b=n_{Fe}+3.n_{Fe_3O_4}+n_{Fe(NO_3)_3} \\⇔a+b=0,5- (n_{Fe_3O_4}+n_{Fe(NO_3)_3} +n_{Mg})+3.n_{Fe_3O_4}+n_{Fe(NO_3)_3}\\⇔a+b+c=0,58(3)$

  Giải hệ trên tìm được; 

  $a= 0,06; b=0,22; c=0,3=n_{Mg}$

  Vậy: $n_{Fe}=0,5-0,3-0,04-0,02=0,14$

  $m_X=29,2g$

  $⇒\%m_{Fe}=\dfrac{0,14.56}{m_X}.100\%=26,85\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )