Hoà tan hoàn toàn 1.36g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit chứa 9.8g H2SO4. Lấy dư và loãng thu được dung dịch Y và 0.672 lít H2. Tính khối lượng chấ

Question

Hoà tan hoàn toàn 1.36g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit chứa 9.8g H2SO4. Lấy dư và loãng thu được dung dịch Y và 0.672 lít H2. Tính khối lượng chất tan trong dung dịch Y

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-23T15:43:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:44:24+00:00

  n H2=$\frac{0,672}{22,4}$ =0,03 mol

  gọi n Mg= x mol

        n Fe= y mol

  -có 1,36 g hỗn hợp:

  ⇒24x+56y=1,36 (1)

  Mg+H2SO4→MgSO4+H2↑

   x→                                x    mol  

  Fe+H2SO4→FeSO4+H2↑

   y→                            y      mol

  ⇒n H2=x+y=0,03 (2)

  từ (1) và (2),ta có hệ pt:$\left \{ {{24x+56y=1,36} \atop {x+y=0,03}} \right.$ $\left \{ {{x=0,01} \atop {x=0,02}} \right.$ 

  -dd Y gồm:MgSO4MgSO4,FeSO4,H2SO4 dư

  m FeSO4=0,02.152=3,04 g

  m MgSO4=0,01.120=1,2 g

  m H2SO4 dư=9,8-0,03.98=6,86 g

  ……………………………chúc bạn học tốt………………………………..

  0
  2021-09-23T15:44:41+00:00

  nH2=$\frac{0,672}{22,4}$=0,03(mol)

  Gọi a,b là số mol Mg,Fe phản ứng

  =>24a+56b=1,36(1)

  PTHH:         Mg+H2SO4→MgSO4+H2

                      a       a              a          a

                      Fe+H2SO4→FeSO4+H2

                      b       b              b        b

  =>a+b=0,03 (2)

  từ (1) và (2)=>a=0,01

                           b=0,02

  nH2SO4 pư=a+b=0,03 (mol)

  =>mH2SO4 pư=0,03.98=2,94(g)

  Chất tan trong dd Y gồm: MgSO4,FeSO4,H2SO4 dư

  =>mH2SO4 dư=9,8-2,94=6,86(g)

       mMgSO4=0,01.120=1,2(g)

       mFeSO4=0,02.152=3,04(g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )