hòa tan hoàn toàn 1,68 g fe bằng V(l) HNO3 1M thu đc khí NO(đktc và là sp khử duy nhất). giá trị tối thiểu của V là?

Question

hòa tan hoàn toàn 1,68 g fe bằng V(l) HNO3 1M thu đc khí NO(đktc và là sp khử duy nhất). giá trị tối thiểu của V là?

in progress 0
Jade 4 tháng 2021-08-22T14:25:15+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:26:28+00:00

  $V_{\min}\Leftrightarrow$ tạo $Fe^{2+}$ duy nhất.

  $n_{Fe}=\dfrac{1,68}{56}=0,03(mol)$

  $3Fe+8HNO_3\to 3Fe(NO_3)_2+2NO+4H_2O$

  $\Rightarrow n_{HNO_3}=\dfrac{8}{3}n_{Fe}=0,08(mol)$

  $\to V=\dfrac{0,08}{1}=0,08l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )