hoá tân hoàn toàn 1,6g CuO trong 100g dụng dịch H2S04 20%. a) viết PTHH xảy ra. b) tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch

Question

hoá tân hoàn toàn 1,6g CuO trong 100g dụng dịch H2S04 20%.
a) viết PTHH xảy ra.
b) tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-07-08T17:35:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:36:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) PTHH: CuO + H2SO4 –> CuSO4 + H2O

  b) Ta có: nCuO = 1,680 = 0,02 mol

  mH2SO4 = 100.20% = 20 g => nH2SO4 = 2098 = 1049 mol

  0,021<10491 => H2SO4

  Áp dụng ĐLBTKL ta có:

  mCuO + mH2SO4 = mdd sau p/ứ = 1,6 + 100 = 101,6 g

  Cứ 1 mol CuO –> 1 mol H2SO4 –> 1 mol CuSO4

  0,02 mol –> 0,02 mol –> 0,02 mol

  => C% của CuSO4 = 0,02.160101,6.100% = 3,15%

  C% của H2SO4 dư = (10490,02).98101,6.100% = 17,76%

  Tham khảo ^^

  0
  2021-07-08T17:36:27+00:00

  `n_{H_2SO_4}=frac{100.20%}{98}=\rac{10}{49}(mol)`

  `n_{CuO}=\frac{1,6}{80}=0,02(mol)`

  `a,`

  `CuO+H_2SO_4->CuSO_4+H_2O`

  `b,`

  Theo phương trình

   Ta có tỉ lệ 

  `n_{CuO}=\frac{0,02}{1}<n_{H_2SO_4}=\frac{\frac{10}{49}}{1}`

  `->H_2SO_4` dư

  `->n_{CuSO_4}=n_{CuO}=0,02(mol)`

  `m_{H_2SO_4}=98(\frac{10}{49}-0,02)=18,04(g)`

  Lại có

  `m_{dd}=1,6+100=101,6(g)`

   `->C%_{CuSO_4}=\frac{0,02.160}{101,6}.100=3,15%`

  `C%_{H_2SO_4}=\frac{18,04}{101,6}.100=17,76%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )