hòa tan hoàn toàn 11,96g một kim loại kiềm trong 73g dd HCL 20%. Cô cạn dd sau pư thu được 28,2g chất rắn.Xác định tên kim loại kiềm giải chi tiết,đơn

Question

hòa tan hoàn toàn 11,96g một kim loại kiềm trong 73g dd HCL 20%. Cô cạn dd sau pư thu được 28,2g chất rắn.Xác định tên kim loại kiềm
giải chi tiết,đơn giản giúp mình với ạ

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-08-05T16:35:26+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:36:58+00:00

  Đáp án: $Na$ (natri)

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{HCl}=\dfrac{73.20\%}{36,5}=0,4(mol)$

  $\to n_{Cl}=0,4(mol)$

  Quy đổi hỗn hợp rắn gồm kim loại kiềm $R$, $Cl$, $OH$

  $\to n_{OH}=\dfrac{28,2-11,96-0,4.35,5}{17}=0,12(mol)$

  $n_{RCl}=n_{Cl}=0,4(mol)$

  $n_{ROH}=n_{OH}=0,12(mol)$

  Bảo toàn $R$, $n_R=0,4+0,12=0,52(mol)$

  $\to M_R=\dfrac{11,96}{0,52}=23(Na)$

  0
  2021-08-05T16:37:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  mHCl=14,6g=>nHCl=0,4 mol

  2M + 2H2O → 2MOH + H2

  x—————–>x (mol)

  2M + 2HCl → 2MCl + H2

  0,4<–0,4——->0,4

  Ta có mM=11,96 <=> (x+0,4)×M=11,96 (1)

  mchất rắn=mMOH+mMCl<=> x×(M+17)+0,4×(M+35,5)=28,2 (2)

  (1)(2)=> M=23, x=0,12

  ⇒m là Na

  =>M là Na

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )