Hoà tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M. a, Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp trên b, Tính khỗi lượng dd $H_{2}$

Question

Hoà tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.
a, Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp trên
b, Tính khỗi lượng dd $H_{2}$$SO_{4}$ có nồng độ 20% để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trên

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-09-09T18:49:22+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:50:58+00:00

  `n_(HCl)=0,1.3=0,3(mol)`

  `a,`

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `CuO` và `ZnO`

  `=>80x+81y=12,1  (1)`

  `CuO+2HCl->CuCl_2+H_2O`

  `x`              `2x`

  `ZnO+2HCl->ZnCl_2+H_2O`

  `y`           `2y`

  `=>2x+2y=0,3  (2)`

  Từ `(1)  và  (2)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,05(mol)\\y=0,1(mol)\\\end{cases}$

  `m_(CuO)=0,05.80=4(g)`

  `%m_(CuO)=\frac{4}{12,1}.100=33,06%`

  `=>%m_(ZnO)=100-33,06=66,94%`

  `b,`

  `CuO+H_2SO_4->CuSO_4+H_2O`

  `0,05`         `0,05`

  `ZnO+H_2SO_4->ZnSO_4+H_2O`

  `0,1`            `0,1`

  `m_(H_2SO_4)=0,15.98=14,7(g)`

  `m_(dd  H_2SO_4)=\frac{14,7}{20%}=73,5(g)`

   

  0
  2021-09-09T18:51:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  CuO +2HCl= CuCl2 +H2O 
  ZnO+2HCl= ZnCl2 +H2O 
  gọi x,y là mol của CuO, ZnO 
  80x + 81y = 12.1 
  2x+2y = 0.3 
  => x=0.05 , y=0.1 => mCuO= 4 %CuO=4/12.1 m ZnO=8.1 =>%ZnO=8.1/12.1 
  nH2SO4=1/2nHCl=0.3/2 =0.15 
  mH2SO4=0.15×98=14.7g => mddH2SO4=14.7/20%=73.5g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )