Hòa tan hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al và dd HCl 20% dư thì thu được 55,2 gam muối và V lít khí (đktc) A) Tính m mỗi kim loại và V lít khí

Question

Hòa tan hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al và dd HCl 20% dư thì thu được 55,2 gam muối và V lít khí (đktc)
A) Tính m mỗi kim loại và V lít khí
B) Tính khối lượng dd HCl đã dùng biết dùng dư 10% so với lượng phản ứng

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-11-28T14:24:13+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:25:36+00:00

  Mg + 2HCl ==> MgCl2 + H2

  x…………..2x………………….x…………..x

  2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

  y…………..3y……………….y…………..1,5y

  Gọi x, y lần lượt là nMg và nAl, ta có:

  24x + 27y=12,6

  95x + 133,5y=55,2

  Giải hệ trên ta được:

  x=0,3 ==> mMg=0,3.24=7,2 (g)

  y=0,2 ==> mAl=0,2.27=5,4 (g)

  nH2=x+1,5y=0,6 (mol) ==> VH2=0,6.22,4=13,44 (l)

  nHCl (phản ứng)=2x+3y=1,2 (mol) 

  Vì dùng dư 10% nên nHCl dư=1,2.10%=0,12 (mol)

  ==> nHCl (đã dùng)=0,12+1,2=1,32 (mol) ==> mHCl(đã dùng)=1,32.36,5=48,18 (g)

  ==> mddHCl (đã dùng)=(mct.100)/C%=(48,18.100)/20=240,9 (g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )