Hoà tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe, Al vào dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu

Question

Hoà tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe, Al vào dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và 5,6 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được 81,9 gam muối khan. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là :
A. 1,0 mol B. 1,25 mol C. 1,375 mol D. 1,35 mol

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-10-26T05:17:01+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:18:22+00:00

  Đáp án:

  Gọi số mol muối amoni là a(mol)

  Ta có: $13,8+(0,75+8a).62+80a=81,9$

  Suy ra $a=0,0375(mol)$

  Do đó $n_{H^+}=10.n_{NH_4^-}+4.n_{NO}=1,375(mol)$

   

  0
  2021-10-26T05:18:29+00:00

  Gọi a, b là mol Fe, Al; c là mol NH4NO3 tạo thành 

  Ta có: $56a+27b=13,8$                     (1)

  $n_{NO}= 0,25 mol$

  Bảo toàn e: $3a+3b= 0,25.3+8c$

  $\Leftrightarrow 3a+3b-8c= 0,75$   (2)

  $n_{Fe(NO_3)_3}= n_{Fe}= a$

  $n_{Al(NO_3)_3}= n_{Al}=b$

  => $242a+ 213b+ 80c= 81,9$           (3)

  (1)(2)(3) => $a= 0,15; b= 0,2; c= 0,0375$

  Bảo toàn N:

  $n_{HNO_3}= 3n_{Fe(NO_3)_3}+ 3n_{Al(NO_3)_3}+ n_{NO}+ 2n_{NH_4NO_3}= 1,375 mol$

  => chọn C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )