hòa tan hoàn toàn 13g $Zn$ phản ứng vừa đủ với 200 dung dịch $H_{2}$ $SO_{4}$ . Dẫn toàn bộ khí $H_{2}$ vừa thoát ra vào sắt($III$) oxit dư, thu được

Question

hòa tan hoàn toàn 13g $Zn$ phản ứng vừa đủ với 200 dung dịch $H_{2}$ $SO_{4}$ . Dẫn toàn bộ khí $H_{2}$ vừa thoát ra vào sắt($III$) oxit dư, thu được $m$ gam sắt
a) viết phương trình hóa học
b) tính nồng độ phần trăm dung dịch $H_{2}$ $SO_{4}$ đã dùng
c) Tính $m$

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-07-12T12:35:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:36:15+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `-` `Zn + H_2SO_4 -> ZnSO_4 + H_2 ↑`

  b. `-` `n_{Zn} = \frac{13}{65} = 0,2` `(mol)`

  `-` Theo phương trình `n_{H_2SO_4} = n_{Zn} = 0,2` `(mol)`

  `->` `m_{H_2SO_4} = 0,2 xx 98 = 19,6` `(g)`

  `->` `C%_{H_2SO_4} = \frac{19,6}{200} xx 100% = 9,8%`

  c. `-` `Fe_2O_3 + 3H_2 \overset{t^o}\to 2Fe + 3H_2O`

  `-` Theo phương trình `n_{Fe} = \frac{2}{15}` `(mol)`

  `->` `m_{Fe} = \frac{2}{15} xx 56 = 7,467` `(g)`

  0
  2021-07-12T12:36:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nZn = 13/65 = 0,2 mol

  a/ Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2

     0,2 →    0,2  →    0,2      →   0,2  mol

     3H2 + Fe2O3 →  2Fe + 3H2O

       0,2 →  1/15  →   2/15  → 1/5  mol

  b/ mH2SO4 = 0,2 x 98 = 19,6 g

     C%[H2SO4] = 19,6/200 x 100 = 9,8 % 

  c/ mFe = 2/15 x 56 ≈ 7,47 g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )