Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp X (gồm Mg và Zn) trong dd HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. a) Viết PTHH b) Xác định thành phần phần trăm theo

Question

Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp X (gồm Mg và Zn) trong dd HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra.
a) Viết PTHH
b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các kim loại trong hỗn hợp X

in progress 0
Aubrey 5 tháng 2021-07-11T08:40:06+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T08:41:19+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  a. `-` `Mg + 2HCl -> MgCl_2 + H_2 ↑`

  `-` `Zn + 2HCl -> ZnCl_2 + H_2 ↑`

  b. `-` Gọi `x`, `y` `(mol)` lần lượt là số `(mol)` của `Mg`, `Zn`

  `-` `n_{H_2} = \frac{0,6}{2} = 0,3` `(mol)`

  `-` Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

  `-` $\begin{cases} x + y = 0,3 \\ 24x + 65y = 15,4 \end{cases}$ `⇔` $\begin{cases} x = 0,1(mol) \\ y = 0,2(mol) \end{cases}$

  `->` `%m_{Mg} = \frac{0,1 xx 24}{15,4} xx 100% = 15,58%`

  `->` `%m_{Zn} = 100% – 15,58% = 84,42%`

  0
  2021-07-11T08:41:43+00:00

  Đáp án:
  a) PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 +H2
    PTHH: Zn+ 2HCl → ZnCl2    +H2

  b) Gọi số mol của Mg và Zn lần lượt là x,y (x,y>0)
      mMg+mZn=mhh
  ⇒ 24x+65y = 15,4 (1)
  PTHH: Mg + 2HCl → MgCl2 +H2 (2)
  TBR   : x →                               x            (mol)
  PTHH: Zn+ 2HCl → ZnCl2    +H2(3)

  TBR   : y →                               y              (mol)
  Từ (2) và (3) ⇒ mH2=mH2(2)+ mH2(3)
                    ⇒  2x+2y=0,6 (4)

  Từ (1) và(4) ta có hệ phương trình 
  ⇒$\left \{ {{24x+65y = 15,4} \atop {2x+2y=0,6}} \right.$ 
  ⇒$\left \{ {{x=0,1} \atop {y=0,2}} \right.$ 
  mZn=0,2×65=13 (g)
  mMg=0,1×24=2,4(g)

  %mMg=$\frac{mMg}{mhh}$×100%=$\frac{2,4}{15,4}$ ×100%=15,58%
  %mZn=100%-%mMg=100% – 15,58% =84,42%

  Giải thích các bước giải: 

                                               CHÚC BẠN HỌC TỐT 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )