Hòa tan hoàn toàn 17,2gam hỗn hợp Fe và Mg vào dung dịch HCl thu được 10,08 lít khí H2 ở đktc và dung dịch X. a) tính % khối lượng các kim loại trong

Question

Hòa tan hoàn toàn 17,2gam hỗn hợp Fe và Mg vào dung dịch HCl thu được 10,08 lít khí H2 ở đktc và dung dịch X.
a) tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp
b) cho 17,2gam hỗn hợp trên tác dụng H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2. viết phương trình và tính V
c) lượng khí SO2 ở câu b có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu lít dung dịch Br2
d) cho dung dịch X tác dụng V ml KOH 2M trong không khí. tính V và khối lượng kết tủa thu được
e) cho dung dịch X tác dụng AgNO3 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa

in progress 0
Katherine 1 tuần 2021-12-03T23:27:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:29:09+00:00

  Câu c thiếu CM Br2 nha. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  0
  2021-12-03T23:29:18+00:00

  Gọi x là nFe , y là nMg

  Fe+2HCl–>FeCl2+H2

  x                              x        

  Mg+2HCl–>MgCl2+H2

  y                                 y

  Hệ pt: 56x+24y=17,2

             x+y=0,45

   =>x=0,2  , y=0,25

  %mFe=(0,2.56).100/17,2=65,12%

  %Mg=34,88%

  b)PTHH:2Fe+6H2SO4–>Fe2(SO4)3+3SO2+6H20

               0,2                       0,1              –>0,3

  Mg+2H2SO4–>MgSO4+SO2+2H20

  0,25                   0,25          –>0,25

  V=n.22,4=(0,3+0,25).22,4=12,32l

  c)PTHH:  Br2+SO2+2H20–>H2SO4+2HBr

                  0,55      0,55

  V Br2=0,55.22,4=12,32l

  d)FeCl2+2KOH→Fe(OH)2+2KCl

     0,2       0,4             0,2

  MgCl2+2KOH–>Mg(OH)2+2KCl

  0,25       0,5               0,25

  Khối lượng kết tủa=mFe(OH)2+mMg(OH)2

                                =0,2.107+0,25.58           

                                 =32,5g

  nKOH=0,9

  Cm=n/V =>V=0,45l

  e)FeCl2+2AgNO3–>Fe(NO3)2+2AgCl

     0,2                                            0,4

  MgCl2+2AgNO3–>MgCl2+2AgCl

  0,25                                        0,5

  m kết tủa=(0,4+0,5).143,5=129,15g

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )