Hòa tan hoàn toàn 2,43 (g) hỗn hợp X gồm K, Ca, CaO, K2O trong nước dư. Sau phản ứng thu được dung dịch Y (trong đó số mol Ca(OH)2 là 0,01 mol) và tho

Question

Hòa tan hoàn toàn 2,43 (g) hỗn hợp X gồm K, Ca, CaO, K2O trong nước dư. Sau phản ứng thu được dung dịch Y (trong đó số mol Ca(OH)2 là 0,01 mol) và thoát ra 0,672 (l)H2 (đktc). Tính khối lượng của KOH trong Y.

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-07-25T21:32:50+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:34:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Quy đổi hỗn hợp X thành K, Ca và CaO

  Gọi số mol K, Ca, CaO lần lượt là $x,y,z$

  $⇒m_X=39x+40y+56z=2,43\ (gam)$ (*)

  $2K+2H_2O\to 2KOH+H_2\\ \ x\to\qquad\qquad \ \ \ \ x\to \,\,\,\,0,5x\\ Ca+2H_2O\to Ca(OH)_2+H_2\\ \ y\to \qquad\qquad \quad y\to\ \ \ \ \ \,\,\,\,\,\,\,\,\,y\\ CaO+H_2O\to Ca(OH)_2\\ \ z\to \qquad\qquad \,\,z$

  $n_{Ca(OH)_2}=y+z=0,01\ (mol)$ (**)

  $n_{H_2}=0,5x+y=\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\ (mol)$ (***)

  Từ (*), (**) và (***) suy ra: $\begin{cases}x=0,05\\ y=5.10^{-3}\\ z=5.10^{-3}\end{cases}$

  $n_{KOH}=x=0,05\ (mol)$

  $⇒m_{KOH}=0,05.56=2,8\ (gam)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )