hoà tan hoàn toàn 2,8g một kim loại bằng 200ml dd hcl 1,5 M để trung hòa lượng axit dư trong dd thu đc người ta cần dùng 50g dd naoh 8% . xác định kl

Question

hoà tan hoàn toàn 2,8g một kim loại bằng 200ml dd hcl 1,5 M để trung hòa lượng axit dư trong dd thu đc người ta cần dùng 50g dd naoh 8% . xác định kl đó

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-09T20:37:31+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T20:38:43+00:00

  `n_(HCl)=0,2.1,5=0,3(mol)`

  `m_(NaOH)=50.8%=4(g)`

  `n_(NaOH)=4/(40)=0,1(mol)`

  `2R+2nHCl->2RCl_n+nH_2`

  `(0,2)/n`    `0,2`

  `HCl+NaOH->NaCl+H_2O`

  `0,1`         `0,1`

  `m_(R)=\frac{2,8}{\frac{0,2}{n}}=14n`

  `n=1=>R=14(loại)`

  `n=2=>R=28(loại)`

  `n=3=>R=42(loại)`

  Vậy không có kim loại phù hợp

  0
  2021-09-09T20:39:11+00:00

  Gọi kim loại cần tìm là R,n là hóa trị của R

  $n_{HCl}$=0,2.1,5=0,3 mol

  $m_{NaOH}$=50.8%=4 (g)

  ⇒$n_{NaOH}$=4:40=0,1 mol

  HCl(dư) + NaOH → NaCl + H2O

   0,1    ←      0,1                           (mol)

  ⇒ Số mol HCl phản ứng với kim loại R là 0,3 – 0,1 = 0,2 mol

  2R + 2nHCl → 2RCln + nH2

  $\frac{0,2}{n}$ ← 0,2                  (mol)

  mà $m_{R}$=2,8 g

  ⇒ $M_{R}$=2,8 : $\frac{0,2}{n}$=14n

  Vì n là hóa trị của kim loại R ⇒ n∈{1;2;3}

  +)n=1 ⇒ $M_{R}$=14g ⇒ Loại

  +)n=2 ⇒ $M_{R}$=28g ⇒ loại

  +)n=3 ⇒ $M_{R}$ =46g ⇒ Loại

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )