Hòa tan hoàn toàn 24,5g hỗn hợp X CaCO3 và Al bằng dung dịch HCl 2M thu được V lít hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hidro là 9,4 a) Xác định thành phần

Question

Hòa tan hoàn toàn 24,5g hỗn hợp X CaCO3 và Al bằng dung dịch HCl 2M thu được V lít hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hidro là 9,4
a) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp X
b) Tính V ở điều kiện tiêu chuẩn
c) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng trong axit lấy dư 10% so với lượng cần thiết

in progress 0
Kennedy 4 tuần 2021-11-20T00:46:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:47:21+00:00

  Đáp án:

   a) \({\text{\% }}{{\text{m}}_{CaC{O_3}}} = 78,78\% ;{\text{ }}\% {m_{Al}} = 21,22\% \)

  b) V=10,808 lít

  c) \({{\text{V}}_{HCl}} = 0,53075{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(CaC{O_3};{\text{ Al}}\) lần lượt là x, y.

  \(\to 100x + 27y = 24,5\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(CaC{O_3} + 2HCl\xrightarrow{{}}CaC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\)

  \(2Al + 6HCl\xrightarrow{{}}2AlC{l_3} + 3{H_2}\)

  \(\to {n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = x;{\text{ }}{{\text{n}}_{{H_2}}} = \frac{3}{2}{n_{Al}} = 1,5y\)

  \(\to {n_{hh{\text{ khí}}}} = x + 1,5y;\;{{\text{m}}_{hh{\text{khí}}}} = 44x + 1,5y.2 \to {M_{hh}} = \frac{{44x + 3y}}{{x + 1,5y}} = 9,4.2 = 18,8\)

  Giải được: x=y=0,193.

  \(\to {m_{CaC{O_3}}} = 100x = 19,3{\text{ gam}} \to {\text{\% }}{{\text{m}}_{CaC{O_3}}} = \frac{{19,3}}{{24,5}} = 78,78\%  \to \% {m_{Al}} = 21,22\% \)

  \({n_{hh\;{\text{khí}}}} = x + 1,5y = 0,4825{\text{ mol}} \to {\text{V = 0}}{\text{,4825}}{\text{.22}}{\text{,4 = 10}}{\text{,808 lit}}\)

  \({n_{HCl}} = 2{n_{CaC{O_3}}} + 3{n_{Al}} = 2x + 3y = 0,965{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{HCl{\text{ tham gia}}}} = 0,965.110\%  = 1,0615{\text{ mol}} \to {{\text{V}}_{HCl}} = \frac{{1,0615}}{2} = 0,53075{\text{ lít}}\)

  0
  2021-11-20T00:47:55+00:00

  Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )