Hòa tan hoàn toàn 24,625g hh muối KCl, MgCl2, NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300ml dd AgNO3 1,5M. Sau pư thu được dd A và kết tủa B. Cho 2,4g Mg vào d

Question

Hòa tan hoàn toàn 24,625g hh muối KCl, MgCl2, NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300ml dd AgNO3 1,5M. Sau pư thu được dd A và kết tủa B. Cho 2,4g Mg vào dd A, khi pư kết thúc lọc riêng chất rắn C và dd D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dd HCl dư. Sau pư thấy khối lượng chất rắn C giảm 1,92g. Thêm dd NaOH dư vào dd D, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 4g chất rắn E. Tính thành phần % các muối có trong hh ban đầu.

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-09-25T15:28:23+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:30:14+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% {m_{KCl}} = 45,38\% \\
  \% {m_{MgC{l_2}}} = 30,86\% \\
  \% {m_{NaCl}} = 23,76\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{Mg(phảnứng)}} = \dfrac{{2,4 – 1,92}}{{24}} = 0,02mol\\
   \to {n_{AgN{O_3}(dư)}} = 0,04mol
  \end{array}\)

  Gọi a, b và c lần lượt là số mol của \(KCl\), \(MgC{l_2}\) và \(NaCl\)

  E là MgO

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{MgO}} = b + 0,02 = 0,1\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  74,5a + 95b + 58,5c = 24,625\\
  a + 2b + c = 0,45 – 0,04\\
  b + 0,02 = 0,1
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,15\\
  b = 0,08\\
  c = 0,1
  \end{array} \right.\\
   \to \% {m_{KCl}} = \dfrac{{0,15 \times 74,5}}{{24,625}} \times 100\%  = 45,38\% \\
   \to \% {m_{MgC{l_2}}} = \dfrac{{0,08 \times 95}}{{24,625}} \times 100\%  = 30,86\% \\
   \to \% {m_{NaCl}} = \dfrac{{0,1 \times 58,5}}{{24,625}} \times 100\%  = 23,76\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )