Hòa tan hoàn toàn 26.4g hỗn hợp Fe và Mg trong 500ml dd Hcl 3M thu được 15.68l H2 (đktc) và dd X. a/ Tính mFe và mMg. b/ Tính nồng độ mol các chất tr

Question

Hòa tan hoàn toàn 26.4g hỗn hợp Fe và Mg trong 500ml dd Hcl 3M thu được 15.68l H2 (đktc) và dd X.
a/ Tính mFe và mMg.
b/ Tính nồng độ mol các chất trong dd X.
c/ Cho lượng dư dd NaOH vào X.
– Viết PTHH.
– Tính M kết tủa tạo thành.
Giúp em với. Em cảm ơn ạ! ❤

in progress 0
Amara 1 tuần 2021-09-08T13:50:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:51:17+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Fe}} = 16,8{\text{ gam;}}{m_{Mg}} = 9,6{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol \(Fe\) và \(Mg\) lần lượt là \(x;y\).

  \( \to 56x + 24y = 26,4\)

   Phản ứng xảy ra:

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  \(Mg + 2HCl\xrightarrow{{}}MgC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{HCl}} = 0,5.3 = 1,5{\text{ mol}}\)

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{15,68}}{{22,4}} = 0,7{\text{ mol < }}\frac{1}{2}{n_{HCl}}\)

  Do vậy \(HCl\) dư 

  \( \to {n_{{H_2}}} = {n_{Fe}} + {n_{Mg}} = x + y = 0,7\)

  Giải được: \(x=0,3; y=0,4\).

  \( \to {m_{Fe}} = 0,3.56 = 16,8{\text{ gam}}\)

  \({m_{Mg}} = 0,4.24 = 9,6{\text{ gam}}\)

  Ta có: 

  \({n_{FeC{l_2}}} = {n_{Fe}} = 0,3\)

  \({n_{MgC{l_2}}} = {n_{Mg}} = 0,4{\text{ mol}}\)

  \({n_{HCl{\text{ dư}}}} = 1,5 – 0,7.2 = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ FeC}}{{\text{l}}_2}}} = \frac{{0,3}}{{0,5}} = 0,6M\)

  \({C_{M{\text{ MgC}}{{\text{l}}_2}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8M\)

  \({C_{M{\text{ HCl dư}}}} = \frac{{0,1}}{{0,5}} = 0,2M\)

  Cho \(NaOH\) dư vào \(X\)

  \(NaOH + HCl\xrightarrow{{}}NaCl + {H_2}O\)

  \(FeC{l_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Fe{(OH)_2} + 2NaCl\)

  \(MgC{l_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}Mg{(OH)_2} + 2NaCl\)

  \( \to {n_{Fe{{(OH)}_2}}} = {n_{FeC{l_2}}} = 0,3\)

  \({n_{Mg{{(OH)}_2}}} = {n_{MgC{l_2}}} = 0,4{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{kt}} = 0,3.(56 + 17.2) + 0,4.(24 + 17.2) = 50,2{\text{ gam}}\)

  0
  2021-09-08T13:51:30+00:00

  `n_(HCl)=0,5.3=1,5(mol)`

  `n_(H_2)=\frac{15,68}{22,4}=0,7(mol)`

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `Fe  và  Mg`

  `=>56x+24y=26,4`

  `Fe+2HCl->FeCl_2+H_2`

  `x`       `2x`           `x`                  `x`

  `Mg+2HCl->MgCl_2+H_2`

  `y`         `2y`          `y`                  `y`

  Theo `PT`

  `==>`$\begin{cases}x=0,3(mol)\\y=0,4(mol)\\\end{cases}$

  `m_(Fe)=0,3.56=16,8(g)`

  `m_(Mg)=0,4.24=9,6(g)`

  `b,`

  `n_(HCl  dư)=1,5-2.0,7=0,1(mol)`

  `C_(MHCl)=\frac{0,1}{0,5}=0,2M`

  `C_(MFeCl_2)=\frac{0,3}{0,5}=0,6M`

  `C_(MMgCl_2)=\frac{0,4}{0,5}=0,8M`

  `c,`

  `FeCl_2+2NaOH->Fe(OH)_2+2NaCl`

  `0,3`                             `0,3`

  `MgCl_2+2NaOH->Mg(OH)_2+2NaCl`

  `0,4`                               `0,4`

  `m_(downarrow)=0,3.90+0,4.58=50,2(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )