Hòa tan hoàn toàn 27,265 gam hỗn hợp X gồm kim loại R và oxit RO trong lượng nước dư ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng nước giảm

Question

Hòa tan hoàn toàn 27,265 gam hỗn hợp X gồm kim loại R và oxit RO trong lượng nước dư ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng nước giảm 4,5 gam.Tìm tên kim loại R và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
Help meeee!!! Cần gấp mn ơi

in progress 0
Bella 4 tuần 2021-08-11T10:03:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:04:25+00:00

  Đáp án:

   Bari

  8,905 và 18,36g

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{4,5}}{{18}} = 0,25\,mol\\
  \text{ Giả sử hỗn hợp chỉ gồm R}\\
  R + 2{H_2}O \to R{(OH)_2} + {H_2}\\
  {n_R} = \dfrac{{{n_{{H_2}O}}}}{2} = \dfrac{{0,25}}{2} = 0,125\,mol\\
  {M_R} = \dfrac{{27,265}}{{0,125}} = 218,12g/mol\\
  \text{ Giả sử hỗn hợp chỉ gồm RO}\\
  RO + {H_2}O \to R{(OH)_2}\\
  {n_{RO}} = {n_{{H_2}O}} = 0,25\,mol\\
  {M_{RO}} = \dfrac{{27,265}}{{0,25}} = 109,06g/mol\\
   \Rightarrow {M_R} = 93,06g/mol\\
  \text{ Ta có }:93,06 < {M_R} < 218,12 \Leftrightarrow {M_R} = 137g/mol\\
   \Rightarrow R:B{\rm{ar}}i(Ba)\\
  Ba + 2{H_2}O \to Ba{(OH)_2} + {H_2}\\
  BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2}\\
  hh:Ba(a\,mol),BaO(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  137a + 153b = 27,265\\
  2a + b = 0,25
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,065;b = 0,12\\
  {m_{Ba}} = 0,065 \times 137 = 8,905g\\
  {m_{BaO}} = 27,265 – 8,905 = 18,36g
  \end{array}\)

   

  0
  2021-08-11T10:04:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol R và RO trong X là $a,b$

  $\to aR+b(R+16)=27,265$

  $\to 2a\cdot 0,5R+b(R+16)=27,265$ (I)

  $R+2H_2O\to R(OH)_2+H_2$ (1)

  $RO+H_2O\to R(OH)_2$ (2)
  Theo PTHH $(1), (2),$ ta có: $n_{H_2O}=2n_R+n_{RO}=2a+b$

  $\to 2a+b=\dfrac{4,5}{18}=0,25$ (mol) (II)

  Từ (I) và (II) suy ra:

  $\dfrac{2a\cdot 0,5R+b(R+16)}{2a+b}=109,06\to 109,06$ là giá trị trung bình của $0,5R$ và $R+16$

  $\to 93,06<R<218,12$

  mà R là kim loại tan trong nước, hóa trị II $\to R$ là Ba

  Khi đó, ta có hệ phương trình: $\begin{cases}137a+153b=27,265\\ 2a+b=0,25\end{cases}$

  $\to \begin{cases}a=0,065\\ b=0,12\end{cases}$

  $\to m_{Ba}=0,065\cdot 137=8,905$ (gam)

  $\to m_{BaO}=27,265-8,905=18,36$ (gam)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )