Hòa tan hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp bột X gồm Al2O3 và MgO cần 90 gam dung dịch HCl 7,3%, thu được dung dịch Y. a) Tính % theo khối lượng của mỗi oxit

Question

Hòa tan hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp bột X gồm Al2O3 và MgO cần 90 gam
dung dịch HCl 7,3%, thu được dung dịch Y.
a) Tính % theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp X?
b) Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch Y?

in progress 0
Serenity 3 ngày 2021-12-07T01:34:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:35:56+00:00

  Al2O3 + 6HCl ==> 2AlCl3 + 3H2O

  x……………..6x……………………2x………….

  MgO + 2HCl ==> MgCl2 + H2O

  y……………..2y………………..y

  mHCl= 90×7,3%= 6,57 (g)

  ==> nHCl= 6,57/36,5= 0,18 (mol)

  Gọi x, y lần lượt là nAl2O3 và nMgO, ta có: 

  102x + 40y= 3,24

  6x + 2y= 0,18

  Giải hệ trên, ta được:

  x= 0,02 

  y= 0,03

  Bạn tự tính % nhé

  mdd sau phản ứng= 90 + 3,24= 93,24 (g)

  mAlCl3= 0,04×133,5= 5,34 (g) 

  ==> C%AlCl3= (5,34/93,24)x100=5,73%

  mMgCl2= 0,03×95= 2,85 (g)

  ==> C%MgCl2= (2,85/93,24)x100= 3,06%

   

  0
  2021-12-07T01:36:01+00:00

  Đáp án:

   cho xin 5sao ,1 lời cảm ơn và 1 câu trả lời hay nhất nhá

  Giải thích các bước giải:

  gọi x,y lần lượt là số mol của al2o3 và mgo có trong 3,24g hh

  theo bài ra:102x+40y=3,24  (I)

  mHCl=90.7,3%=6,57g

  ->nHCl=6,57/36,5=0,18mol

  al2o3+6hcl->2alcl3+3h2o

  x           6x        2x

  mgo+2hcl->mgcl2+h2o

  y          2y

  =>6x+2y=0,18 (II)

  giải hệ PT (I) và (II)=>x=0,02   ;y=0,03

  =>%Al2O3=0.02.102/3,24.100%=62,96%

  =>%MgO=37,04%

  B) btkl :mhh+mddHCl=mdd sau pứ

  =>mdd sau pứ=90+3,24=93,24g

  mAlCl3=133,5.2.0,02=5,34g     ==>C% alcl3=5,34/93,24.100%=5,73%

  mMgCl2=95.0,03=2,85g         ==>C%mgcl2=3,06%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )