Hoà tan hoàn toàn 32,8g hỗn hợp A gồm MgO và MgCO3 bằng dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ) thu được dung dịch B và 4,48 lít khí CO2 (đktc). a) Tính khối lượ

Question

Hoà tan hoàn toàn 32,8g hỗn hợp A gồm MgO và MgCO3 bằng dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ) thu được dung dịch B và 4,48 lít khí CO2 (đktc).
a) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.
b) Tính khối lượng dung dịch HCl 14,6% đã dùng.
c) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch B.

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-23T07:35:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:36:40+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  MgO + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}O\\
  MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O\\
  {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
   \to {n_{MgC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,2mol\\
   \to {m_{MgC{O_3}}} = 16,8g\\
   \to {m_{MgO}} = 32,8 – 16,8 = 16g\\
   \to {n_{MgO}} = 0,4mol\\
  {n_{HCl}} = 2({n_{MgO}} + {n_{MgC{O_3}}}) = 1,2mol\\
   \to {m_{HCl}} = 43,8g\\
   \to {m_{HCl}}{\rm{dd}} = \dfrac{{43,8 \times 100}}{{14,6}} = 300g\\
  {n_{MgC{l_2}}} = {n_{MgO}} + {n_{MgC{O_3}}} = 0,6mol\\
   \to {m_{MgC{l_2}}} = 57g\\
  {m_{{\rm{dd}}}} = {m_A} + {m_{HCl}}{\rm{dd}} – {m_{C{O_2}}} = 32,8 + 300 – 0,2 \times 44 = 324g\\
   \to C{\% _{MgC{l_2}}} = \dfrac{{57}}{{324}} \times 100\%  = 17,59\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-08-23T07:37:38+00:00

  a,$MgO+2HCl→MgCl_2+H_2O$

  $MgCO_3+2HCl→MgCl_2+H_2O+CO_2$

  $nCO_2=4,48/22,4=0,2(mol)$

  $⇒nMgCO_3=nCO_2=0,2(mol)$

  $⇒mMgCO_3=0,2.84=16,8(g)$
  $⇔mMgO=32,8-16,8=16(g)$

  b,$nMgO=16/40=0,4(mol)$

  $⇒nHCl=0,8+0,4=1,2(mol)$

  $⇒mHCl=1,2.36,5=43,8(g)$

  $⇒mddHCl=43,8.100/14,6=300g$

  c,$nMgCl_2=0,4+0,2=0,6(mol)$

  $⇒mMgCl_2=0,6.95=57(g)$

  $mddspu=32,8+300-0,2.44=324(g)$

  $⇒C$%$MgCl_2=57.100/324≈17,592$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )