hoà tan hoàn toàn 32,8g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 3M.Sau khi phản ứng kết thúc thu dc 6,72 lit H2(dktc) a.tim kl moi chat trong hỗ

Question

hoà tan hoàn toàn 32,8g hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 3M.Sau khi phản ứng kết thúc thu dc 6,72 lit H2(dktc)
a.tim kl moi chat trong hỗn hợp đầu
b.tìm thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-10T03:43:33+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:44:53+00:00

  a,$Fe+H_2SO_4→FeSO_4+H_2$

  $Fe_2O_3+3H_2SO_4→Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$

  $nH_2=6,72/22,4=0,3(mol)$

  $⇒nFe=nH_2=0,3(mol)$

  $⇒mFe=0,3.56=16,8(g)$

  $⇒mFe_2SO_3=32,8-16.8=16(g)$

  b,Ta có:$nFe_2O_3=16/160=0,1(mol)$

  $⇒∑nH_2SO_4=nFe+3nFe_2O_3=0,3+3.0,1=0,6(mol)$

  $⇒VddH_2SO_4=0,6/3=0,2(l)$

  0
  2021-09-10T03:45:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ m_{Fe}=16,8\ g.\\ m_{Fe_2O_3}=16\ g.\\ b,\ V_{H_2SO_4}=0,2\ lít.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:\\ Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑\ (1)\\ Fe_2O_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3H_2O\ (2)\\ n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\ mol.\\ Theo\ pt\ (1):\ n_{Fe}=n_{H_2}=0,3\ mol.\\ ⇒m_{Fe}=0,3\times 56=16,8\ g.\\ ⇒m_{Fe_2O_3}=32,8-16,8=16\ g.\\ b,\ n_{Fe_2O_3}=\dfrac{16}{160}=0,1\ mol.\\ ⇒∑n_{H_2SO_4}=n_{Fe}+3n_{Fe_2O_3}=0,3+0,3=0,6\ mol.\\ ⇒V_{H_2SO_4}=\dfrac{0,6}{3}=0,2\ lít.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )