Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 ( đktc ) . Giia1 trị của V là

Question

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 ( đktc ) . Giia1 trị của V là

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-15T16:50:08+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T16:51:49+00:00

  Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2

  nZn= 6,5/65=0,1 (mol)

  => nH2=nZn=0,1 (mol)

  => VH2=0,1.22,4=2,24 (l)

  Vậy V có giá trị là 2,24 lít.

   

  0
  2021-10-15T16:52:05+00:00

  Đáp án:

  $2,24$

  Giải thích các bước giải: 

  $n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65} =0,1 mol$

  PTHH:

  $Zn+H_2SO_4→ ZnSO_4+H_2$

  0,1                                           → 0,1

  $n_{H_2}=\dfrac{nZn.1}{1} =\dfrac{0,1. 1}{1} =0,1 mol$

  $V=n. 22,4=0,1.22,4=2,24 \,\,l$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )