Hòa tan hoàn toàn 6,5 Zn vào HCL thu được muối và khí hiđro a, Viết phương trình hóa học b, Tính khối lương axit đã tham gia phản ứng c, Tính khối lượ

Question

Hòa tan hoàn toàn 6,5 Zn vào HCL thu được muối và khí hiđro
a, Viết phương trình hóa học
b, Tính khối lương axit đã tham gia phản ứng
c, Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng
d, Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở nhiệt độ tiêu chuẩn

in progress 0
Elliana 26 phút 2021-09-19T11:40:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T11:41:52+00:00

  a,

  $Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$

  b,

  $n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1 mol$

  $\Rightarrow n_{HCl}=0,1.2=0,2 mol$

  $m_{HCl}=0,2.36,5=7,3g$

  c,

  $n_{ZnCl_2}=0,1 mol$

  $\Rightarrow m_{ZnCl_2}=0,1.136=13,6g$

  d,

  $n_{H_2}=0,1 mol$

  $\Rightarrow V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l$

  0
  2021-09-19T11:42:11+00:00

  Đáp án:

  \(b,\ m_{HCl}=7,3\ g.\\ c,\ m_{ZnCl_2}=13,6\ g.\\ V_{H_2}=2,24\ lít.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,\ PTHH:Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2↑\\ b,\ n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{HCl}=2n_{Zn}=0,2\ mol.\\ ⇒m_{HCl}=0,2\times 36,5=7,3\ g.\\ c,\ Theo\ pt:\ n_{ZnCl_2}=n_{H_2}=n_{Zn}=0,1\ mol.\\ ⇒m_{ZnCl_2}=0,1\times 136=13,6\ g.\\ d,\ V_{H_2}=0,1\times 22,4=2,24\ lít.\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )