Hòa tan hoàn toàn $6g$ hỗn hợp $Cu,Fe,Al$ trong dung dịch $HCl$ $7,3$% $(d=1,2g/ml)$ thu được $3,024$ lít khí $H_2$ (đktc) và $1,86g$ chất rắn không t

Question

Hòa tan hoàn toàn $6g$ hỗn hợp $Cu,Fe,Al$ trong dung dịch $HCl$ $7,3$% $(d=1,2g/ml)$ thu được $3,024$ lít khí $H_2$ (đktc) và $1,86g$ chất rắn không tan. Nếu cho hỗn hợp trên phản ứng với $Cl_2$ (dư) thì thu được bao nhiêu gam muối, biết $H=82$%

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-08-09T15:27:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:29:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Khi cho hơn hợp `Cu;Fe;Al` vào dung dịch `HCl` thì `Cu` không phản ứng

  `→1,86(g)` chất rắn là `Cu`

  `→m_{Cu}=1,86(g)` 

  `-n_{Cu}=\frac{1,86}{64}=0,0290625(mol)`

  Gọi số mol của `Fe` và `Al` lần lượt là `x(mol)` và `y(mol)`

  `→56.x+27.y=6-1,86=4,14(g)(1)`

  Phương trình hóa học :

  `Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑`

   `x`                    `→`                    `x`             `(mol)`    

  `2Al+6HCl→2AlCl_3+3H_2↑`

  `y`                      `→`               `1,5y`          `(mol)`

  `-n_{H_2}=\frac{3,024}{22,4}=0,135(mol)`

  `→x+1,5y=0,135(2)`

  Từ `(1)` và `(2)→x=0,045;y=0,06`

  `-n_{Fe}=x=0,045(mol)`

  `-n_{Al}=y=0,06(mol)`

    Cho hỗn hợp trên phản ứng với `Cl_2` dư `→` Không tạo muối `FeCl_2`

  Phương trình hóa học :

  $Cu+Cl_2\xrightarrow{t^o}CuCl_2$

  $2Fe+3Cl_2\xrightarrow{t^o}2FeCl_3$

  $2Al+3Cl_2\xrightarrow{t^o}2AlCl_3$

  Theo các phương trình hóa học :

  `-n_{Cu}=n_{CuCl_2}=0,0290625(mol)`

  `→m_{CuCl_2}=0,0290625.135=3,9234375(g)`

  `-n_{Fe}=n_{FeCl_3}=0,045(mol)`

  `→m_{FeCl_3}=0,045.162,5=7,3125(g)`

  `-n_{Al}=n_{AlCl_3}=0,06(mol)`

  `→m_{AlCl_3}=0,06.133,5=8,01(g)`

  $⇒m_{muối}$`=m_{CuCl_2}+m_{FeCl_3}+m_{AlCl_3}`

  $⇔m_{muối}$`=3,9234375+7,3125+8,01`

  $⇔m_{muối}$`=19,2459375(g)`

  Mà `H=82%`

  $⇔m_{muối}$ thu được `=19,2459375.\frac{82%}{100%}≈15,78(g)`

  $\boxed{\text{LOVE TEAM}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )