hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe cần dùng vừa hết 400 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/lít, thu được 5,6 l khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩ

Question

hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe cần dùng vừa hết 400 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/lít, thu được 5,6 l khí H2 (ở điều kiện tiêu chuẩn)
1, tính a?Thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X là?
2,Tính khối lượng dung dịch H2SO4 nồng độ 20% để hòa tan hết hỗn hợp X

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-16T13:44:51+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:46:16+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
   \Rightarrow {n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,25 \times 2 = 0,5\,mol\\
  {C_M}HCl = \dfrac{n}{V} = \dfrac{{0,5}}{{0,4}} = 1,25M\\
  hh:Mg(a\,mol),Fe(b\,mol)\\
  24a + 56b = 9,2\\
  a + b = 0,25\\
   \Rightarrow a = 0,15;b = 0,1\\
  \% {m_{Mg}} = \dfrac{{0,15 \times 24}}{{9,2}} \times 100\%  = 39,13\% \\
  \% {m_{Fe}} = 100 – 39,13 = 60,87\% \\
  2)\\
  Mg + {H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2}\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,15 + 0,1 = 0,25\,mol\\
  {m_{{H_2}S{O_4}}} = n \times M = 0,25 \times 98 = 24,5g\\
  {m_{{\rm{dd}}{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{m \times 100}}{{{C_\% }}} = \dfrac{{24,5 \times 100}}{{20}} = 122,5g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )