Hòa tan hoàn toàn 9,95 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Ba vào lượng nước dư, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 (đktc). Cạn dung dịch Y thu được m gam

Question

Hòa tan hoàn toàn 9,95 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Ba vào lượng nước dư, thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 (đktc). Cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn. Tính giá trị của m.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-09-30T14:09:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:10:19+00:00

  $n_{H_2}=0,1 mol$

  $2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2$

  $2K+2H_2O\to 2KOH+H_2$

  $Ba+2H_2O\to Ba(OH)_2+H_2$ 

  Theo PTHH, $n_{H_2O}= 2n_{H_2}=0,2 mol$

  $m_{H_2O}=18.0,2=3,6g$

  $m_{H_2}=0,1.2=0,2g$

  $\Rightarrow m_{\text{rắn}}= m= 9,95+3,6-0,2=13,35g$

  0
  2021-09-30T14:11:09+00:00

  $PTHH : \\2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2↑ \\2K+2H_2O\to 2KOH+H_2↑ \\Ba+2H_2O\to Ba(OH)_2+2H_2↑ \\n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol \\⇒m_{H_2}=0,1.2=0,2g$

  $\texttt{Theo pt :}$

  $n_{H_2O}=2.n_{H_2}=2.0,1=0,2mol$

  $⇒m_{H_2O}=0,2.18=3,6g$

  $\texttt{Theo ĐLBTKL :}$

  $m=m_{rắn}=9,95+3,6-0,2=13.35g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )