hòa tan hoàn toàn a gam FeO bằng 200ml dung dịch HCl 0,5M vừa đủ thu được b gam muối tính a,b

Question

hòa tan hoàn toàn a gam FeO bằng 200ml dung dịch HCl 0,5M vừa đủ thu được b gam muối tính a,b

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-07-30T08:14:13+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:16:04+00:00

  Đáp án:  $m_{FeO}$=3,6 (g)

                $m_{FeCl2}$= 6,35 (g)

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{HCl}$ =0,2× 0,5=0,1 (mol)

  Feo    +     2HCl→ $FeCl_{2}$ + $H_{2}$O

  0,05     <— 0,1—> 0,05                          (mol)

  ⇒$m_{FeO}$= 0,05×72= 3,6 (g)

    $m_{FeCl2}$= 0,05×127= 6,35 (g)

  0
  2021-07-30T08:16:11+00:00

  Đáp án: `a=3,6g, b=6,35g`

  Giải:

  `V_{HCl}=200ml=0,2l`

  `n_{HCl}=C_M.V_{HCl}=0,5.0,2=0,1 \ (mol)`

  Phương trình phản ứng:

  `FeO+2HCl -> FeCl_2+H_2O`

  Ta có:

  `n_{FeO}=\frac{1}{2}n_{HCl}=\frac{1}{2}.0,1=0,05 \ (mol)`

  Khối lượng `FeO` phản ứng:

  `m_{FeO}=0,05.72=3,6 \ (g)`

  `n_{FeCl_2}=n_{FeO}=0,05 \ (mol)`

  Khối lượng muối thu được:

  `m_{FeCl_2}=0,05.127=6,35 \ (g)`

  Vậy `a=m_{FeO}=3,6g, b=m_{FeCl_2}=6,35g`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )