hòa tan hoàn toàn x gam hh A (znco3 và zno ) cần dùng 40g dd axit axetic 30% thu đc 600ml khí B và dd C nồng độ y%. Tính giá trị x và y (đkt)

Question

hòa tan hoàn toàn x gam hh A (znco3 và zno ) cần dùng 40g dd axit axetic 30% thu đc 600ml khí B và dd C nồng độ y%. Tính giá trị x và y (đkt)

in progress 0
Aaliyah 1 giờ 2021-10-05T13:53:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T13:54:21+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nCO2=$\frac{0,6}{24}$=0,025(mol)

  nCH3COOH=$\frac{30.40}{100.60}$=0,2(mol)

  PTHH:             ZnCO3+2CH3COOH→(CH3COO)2Zn+H2O+CO2

                          0,025        0,05               0,025                         0,025

                          ZnO+2CH3COOH→(CH3COO)2Zn+H2O

                        0,075        0,15               0,075

  =>x=mZnCO3+mZnO

         =0,025.125+0,075.81

         =9,2(g)

  mdd sau pư=9,2+40-0,025.44=48,1(g)

  n(CH3COO)2Zn=0,025+0,075=0,1(mol)

  =>C% (CH3COO)2Zn=$\frac{0,1.183.100}{48,1}$=38,05%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )